• BUFS HOME
 
 Home >너른광장 >  알림판 >   뉴스
 
제목 2017. 봄학기 분반 최종 결과0
작성자 한국어학당 작성일 2017-03-03 20:32 조회 632
*개강 3/6

오전반은 8:50, 오후반은 13:00까지 A동 412호 한국어학당 사무실에서 분반과 강의실을 확인하세요.


*수업 시간
오전(1, 3급) 09:00 ~ 12:50
오후(2, 4, 5급) 13:10 ~ 17:00 

1-1 (오전) A401

담임 : 박소영

1

강정원

JIANG CHENGYUAN

2

학월매

HAO YUEMEI

3

호 티 키에유 오안

HO THI KIEU OANH

4

장우교

JIANG YUQIAO

5

응웬 티 링 짱

NGUYEN THI LINH TRANG

6

황 티 후에

HOANG THI HUE

7

마이 티 후에

MAI THI HUE

8

응웬 티 타잉

NGUYEN THI THANH

9

부 티 응옥 아잉

VU THI NGOC ANH

10

유리아나

VIEYRA GAARCIA ANDREA YULIANA

11

임진휘

LIN JINHUI

12

장홍

ZHANG HONG

13

이문욱

LI WENYU

14

 

 

15

 

 

1-2 (오전) A402

담임 : 배성애

1

왕우문

WANG YUWEN

2

부 쭝 썬

VU TRUNG SON

3

판준우

PAN JUNYU

4

구아

QIU YA

5

응웬 비엣 흥

NGUYEN VIET HUNG

6

황 티 미 응옥

HOANG THI MY NGOC

7

레 티 짱 아잉

LE THI TRANG ANH

8

응웬 티 투 화이

NGUYEN THI THU HOAI

9

응웬 티 항

NGUYEN THI HANG

10

장진

ZHANG ZHEN

11

뢰국용

LAI GUOYONG

12

서명총

XU MINGCONG

13

카와카미 유주

KAWAKAMI YUZU

14

 

 

15

 

 

1-3 (오전) A403

담임 : 표민경

1

왕위동

WANG WEIDONG

2

부이 번 디엔

BUI VAN TIEN

3

쩐 티 히엔

TRAN THI HIEN

4

레 쑤언 한

LE XUAN HAN

5

부이 티 흐엉

BUI THI HUONG

6

레 티 흐엉

LE THI HUONG

7

응웬 티 홍

NGUYEN THI HONG

8

응웬 티 튀 항

NGUYEN THI THUY HANG

9

부 티 짱

VU THI TRANG

10

용계성

LONG JIXING

11

위신성

WEI XINXING

12

서완정

XU WANTING

13

이효동

LI XIAOTONG

14

 

 

15

 

 

1-4 (오전) A404

담임 : 진형우

1

전자걸

CHEN ZIJIE

2

응웬 토 하잉

NGUYEN THO HANH

3

경월초

JING YUECHAO

4

응웬 카잉 하

NGUYEN KHANH HA

5

쩐 티 완

TRAN THI OANH

6

레 티 응웻 항

LE THI NGUYET HANG

7

응웬 티 흐엉

NGUYEN THI HUONG

8

응웬 티 튀

NGUYEN THI THUY

9

까오 티 투

CAO THI THU

10

종일명

ZHONG YIMING

11

초봉

XIAO FENG

12

이가웅

LI JIAXIONG

13

서명염

XU MINGRAN

14

 

 

15

 

 

1-5 (오전) A405

담임 : 배순향

1

안용다

AN YONGDA

2

쩐 황 롱

TRAN HOANG LONG

3

락성류

LUO SHENGLIU

4

도 티 튀 쭝

DO THI THUY DUNG

5

하 티 튀 흐엉

HA THI THUY HUONG

6

레 티 투 홍

LE THI THU HONG

7

응웬 티 머

NGUYEN THI MO

8

팜 티 끄엉

PHAM THI CUONG

9

타나카 유

TANAKA YU

10

곽려순

GUO LICHUN

11

이경영

LI QINGYING

12

심우호

CHEN YUHAO

13

서가기

SU JIAQI

14

 

 

15

 

 

1-6 (오전) A416

담임 : 김현아

1

소가흠

SU JIAXIN

2

쩐 꾸앙 히에우

TRAN QUANG HIEU

3

부이 득 띤

BUI DUC TIN

4

당사시

TANG SISHI

5

황 티 쭝

HOANG THI DUNG

6

응웬 티 응웬

NGUYEN THI NGUYEN

7

쩐 티 우옌

TRAN THI UYEN

8

코밀로프 바코디르존

KOMILOV BAKHODIRJON

9

정개적

ZHENG KAIDI

10